“ДА” на толерантността чрез спорт!

Номер на договор: 2016-3-BG01-KA105-035341

Успешно приключи реализирането на проект „ДА на толерантността чрез спорт“ с номер 2016-3-BG01-KA105-035341, финансиран по Програма
„Еразъм +“.

Осъществяването на проектните дейности предостави възможност на 58 младежи от България и Румъния да придобият знания и компетенции по отношение на превенция срещу агресията. Обменът се проведе в град София за период от 14 дни – от 15.01.2017 г. до 28.01.2017 г.

Основната цел на проекта, а именно – младежите да придобият знания и компетенции по отношение на превенция срещу агресията, в резултат на което да развият чувствителност по общественозначим  проблем, какъвто е насилието постигнахме, чрез провеждане на следните дейности: презентации, ролеви игри, работни срещи, творческа работа, спортни мероприятия, дискусии, кръгли  маси, сесии за самооценка, организиране и провеждане на информационни кампании и други.

Да познаваш начините за овладяване на агресията е от ключово значение за ограничаване проявите на насилие. Точно поради тази причина поставихме акцент при реализирането на дейностите върху екипни занимания, в които едновременно да насърчим личностната изява и междукултурния обмен на знания и опит по отношение на агресията, посредством работата в екип.

В резултат от реализиране на заложените дейности бяха постигнати и специфичните цели на проекта, а именно:

  • Участниците подобриха равнището си на ключови компетентности и умения, с оглед подобряване на тяхното личностно развитие;
  • Реализира се междукултурен диалог;
  • Осъществи се разпространение на добри практики в областта на превенция срещу насилието;
  • Повиши се солидарността на младежите;
  • Предостави се поле за личностна изява, придобиване на опит в друга държава, сътрудничество и полезно взаимодействие между младежите;
  • Реализирането на проекта спомогна за намаляване на агресията сред младите хора, посредством практикуване на спортни дейности.

Реализирането на проект „ДА на толерантността чрез спорт“ оказа положително въздействие върху участниците в обучително измерение, като чрез осъществените дейности допринесе за развитието на ключови компетенции, придобити посредством методите на неформалното образование, а именно:

– Способност за усвояване на знания – по време на реализиране на дейностите стимулирахме участниците да организират собствения си процес на учене, да си поставят цели и да ги постигат, да правят оценка и самооценка, да използват придобитите знания и умения, да бъдат мотивирани и уверени в себе си

– Подобрена комуникация на чужд език

– дейностите по проекта се осъществиха на английски език, което даде възможност на участниците да се научат да структурират речта си на чужд език и да се аргументират, като използват подходящи изразни средства. Всичко това доведе до преодоляване на притесненията на някои от тях да общуват на чужд език, разви комуникационните им умения и доведе до по-широкото развитие на тази компетентност

– Социални и граждански умения – в процеса на работа реализираме редица дейности, които спомогнаха за изграждане на активна гражданска позиция на участниците в обществото. Те имаха възможност да формират и изразяват мнение по значими въпроси. Развиха компетенции за разрешаване на проблеми по неконфликтен начин, за достигане до компромис, преодоляване на стереотипи, разбиране и оценяване на различните култури, споделяне на европейските ценности, вземане на решения, носене на отговорност за тях и работа в екип

– Културни компетенции – междукултурният контекст, в който се развиха дейностите по проекта и опознаването на собствената и чуждите културни особености, традиции и история подобриха и спомогнаха за културното съзнание и израстване на участниците.

Изпълнението на заложените дейности  позволи на нас като домакин на проекта и партньорската организация да придобием представа за това дали младежите се повлияват от неформалното образование и по какъв начин ще можем да го прилагаме в своите дейности в бъдеще. Получихме нагледна информация за актуалните теми между младите хора, а директната връзка с тях ще ни позволи в бъдеще да избираме най-подходящия подход при общуването си с тях.

Настоящият проект е финансиран от Европейската комисия по Програма Еразъм+. Тази публикация отразява виждането само на автора и Комисията не може да бъде отговорна за информацията, която се съдържа.